कुल दृश्यपृष्ठ

Thursday, September 22, 2011


 dsUæh; ny us fd;k cqUnsy[k.M
iSdst ds dk;ksZa dk fujh{k.k
cqUnsy[k.M iSdst dk Nrjiqj
ftys esa gks jgk gS vPNk dk;Z 

Nrjiqj A cqUnsy[k.M fo'ks"k iSdst ds rgr Nrjiqj ftys esa vPNk dk;Z fd;k tk jgk gSA dsUæ ls nh xbZ jkf'k dk lnqi;ksx lqfuf'pr djrs gq, ftys esa vPNs dk;Z fd;s tk jgs gSA Hkkjr esa ,d ek= cqUnsy[k.M iSdst gh ,slk iSdst gS ftlds rgr ou foHkkx ds dk;ksZa dks 'kkfey fd;k x;k gSA Nrjiqj ftys esa ou foHkkx }kjk tks dk;Z fd;s x;s gSa] os okLro esa ljkguh; gSA mä fopkj cqUnsy[k.M fo'ks"k iSdst ds dk;ksZa ds voyksdu ds nkSjku us'kuy jsuQsM ,fj;k vFk‚fjVh ds lh-bZ-vks- M‚- ts-,l- lsejk us O;ä fd;sA cqUnsy[k.M fo'ks"k iSdst ds dk;ksZa ds fujh{k.k ds nkSjku M‚- lsejk us dgk fd bl iSdst ds rgr i'kqikyu] m|kfudh] ou] flapkbZ] —f"k] ih,pbZ] xzkeh.k fodkl vkfn ds dk;ksZa dks 'kkfey fd;k x;k gSA cqUnsy[k.M {ks= esa fodkl ds fy, mä iSdst ds rgr jkf'k dh dksbZ deh ugha vkus nh tk;sxhA M‚- lsejk us ftys esa cqUnsy[k.M iSdst ds dk;ksZa ds rgr —f"k mit eaMh jktuxj] dqVuh iks"kd tyk'k;] cfj;kjiqj c‚;h ugj ifj;kstuk] xzke fprjkbZ esa ou foHkkx }kjk ikSèkjksi.k ,oa ty laxzg.k ds dk;ksZa vkfn dk voyksdu fd;kA mUgksaus 'kkldh; çkFkfed 'kkyk cjkbZ esa xzkeh.kksa ds chp cSBdj muls ppkZ dhA bl volj ij us'kuy jsuQsM ,fj;k vFk‚fjVh ds Vh-bZ- M‚- ds-,l- jkepUæk ,oa dsUæh; ny ds vU; lnL; ekStwn FksA fujh{k.k ds nkSjku dysDVj Jh jkgqy tSu] eq[; dk;Zikyu vfèkdkjh ftyk iapk;r Jherh Hkkouk okfyEcs] oueaMykfèkdkjh Jh vuwi flag jktiwr] ,l-Mh-,e- jktuxj Jh vkj-ds- cksgr ,oa ftys ds vU; vfèkdkjh lkFk FksA dsUæh; ny ds M‚- lsejk us jktuxj —f"k mit eaMh ds fujh{k.k ds nkSjku crk;k fd cqUnsy[k.M iSdst ds rgr çR;sd ftys dks 100 djksM+ :i;s eafM;ksa ds fodkl ds fy, çnku fd;s x;s gSaA mUgksaus vfèkdkfj;ksa dks funZsf'kr djrs gqq, dgk fd eafM;ksa esa pkSiky lkxj cuk;s tk;saA ftlls —"kdksa dks ,d gh LFkku ij —f"k ls lacafèkr lkexzh miyCèk gks ldsA mUgksaus dgk fd fdlkuksa ds fy, cSad dh lqfoèkk Hkh ;gka miyCèk djkbZ tk;sA mUgksaus eaMh esa fcdus ds fy, vkus okyh —f"k mitksa ds lacaèk esa foLrkj ls vfèkdkfj;ksa ls ppkZ dj vko';d funZs'k fn,A       lh-bZ-vks- M‚- lsejk us dqVuh iks"kd tyk'k; ,oa cfj;kjiqj c‚;h ugj ifj;kstuk ds dk;ksZa dks ns[kdj çlUurk O;ä dhA mUgksaus dgk fd 90 çfr'kr ls Hkh vfèkd dk;Z dj fy;k x;k gS ftlls {ks= ds fdlkuksa ds fy, flapkbZ ds fy, i;kZIr ikuh fey ldsxkA mUgksaus dqVuh iks"kd tyk'k; ,oa cfj;kjiqj c‚;h ugj ifj;kstuk ij i;ZVdksa dh mifLFkr c<+k;s tkus dh –f"Vdks.k ls vfèkdkfj;ksa dks vko';d funZs'k fn,A mUgksaus dgk fd ou foHkkx }kjk dqVuh iks"kd tyk'k; ds ikl loZs djkdj xkMZu cuk;s tkus dk dk;Z çkjaHk djk;k tk;sA mUgksaus cfj;kjiqj c‚;h ugj ifj;kstuk ds vkl&ikl lqUnjrk c<+kus ds lacaèk esa vko';d funZs'k fn,A mUgksaus dqVuh tyk'k; ij vPNh fdLe dh nwc yxkus ,oa fofHkUu fdLeksa ds Qwy okys ikSèks yxk;s tkus ds funZs'k fn,A mUgksaus xzke fprjbZ esa 29 gtkj 600 gsDVs;j esa ou foHkkx }kjk djk;s x, dk;ksZa dk voyksdu fd;kA mUgksaus ou foHkkx }kjk cuk;s x, rkykc] NksVs&NksVs xïksa ,oa ikSèks yxk;s tkus dh ljkguk dhA mUgksaus dgk fd ty laj{k.k ds fy, ;gka vPNk dk;Z fd;k x;k gSA mUgksaus dgk fd NksVs&NksVs xïs [kksndj ty laj{k.k dh fn'kk esa vPNk dk;Z fd;k x;k gSA lkFk gh iRFkjksa ls ikuh dks jksdk x;k gS tks fQYVj dk dke dj jgs gSaA mUgksaus taxy essa cuk;s x;s rkykc dh ljkguk djrs gq, dgk fd blls taxyh tkuojksa dks ihus ds fy, i;kZIr ikuh fey ldsxkA ;gka ij xzke igjkiqjok ds mi ljiap Jh n'kjFk flag us Hkh cuk;s x;s rkykcksa dks Hkfo"; ds fy, vPNk crk;kA M‚- lsejk us dgk fd ftys esa nwèk dh iSnkokj c<+kbZ tkuk vko';d gSA ftlls ;gka feYd IykaV yxk;k tk ldsA mUgksaus dgk fd ftys esa djk;s x;s dk;ksZa ds voyksdu gsrq uoEcj 2011 ds var rd ;k fnlEcj ds çFke lIrkg esa ns'k ds çèkkuea=h ds Hkh vkus dh laHkkouk gSA mUgksaus 'ks"k dk;ksZa dks le;&lhek dk è;ku j[krs gq, iwjk djus ds fy, vfèkdkfj;ksa dks funZs'k fn,A 

    rkj.k rj.k pSR;ky; desVh us fd;k lEeku lekjksg  
tufgr ds dk;Z djuk esjh izkFkfedrk%’kSysUnz
lkxjAJhnso rkj.k rj.k pSR;ky; desVh }kjk vk;ksftr lEeku lekjksg lR;ukjk;.k ?kkVh fLFkr tSu pSR;ky; esa vk;ksftr fd;k x;k ftlds eq[; vfrfFk lkxj uxj fo/kk;d ’kSysUnz tSu] v/;{k i;ZVu fodkl fuxe ds mik/;{k larks"k tSu rFkk fof’k"V vfrfFk ds :i esa iwoZ fo/kk;d Jhefr lq/kk tSu mifLFkr FkhaA dk;Zdze esa pSR;ky; desVh ,oa dq.Myiqj V~LV desVh us vfrfFk;ksa dks ’kky] JhQy] vfHkuanu i= ,oa Le`fr fpUg nsdj lEekfur fd;kA eapklhu vfrfFk;ksa esa fnxacj tSu iapk;r ds v/;{k egs’k fcygjk] v’kksd tSu dkdk] ekud pan tSu] diwjpan leS;k] dSyk’kpanz fla?kbZ ,M- jrupan tSu] lqjsUnz dqekj iq"i] lqjsUnz tSu rkj.k rj.k FksA  dk;Zdze dks uxj fo/kk;d ’kSysUnz tSu us lacksf/kr djrs gq;s dgk fd vki lHkh ofj"B yksxksa ds chp esa eq>s tks lEeku izkIr gqvk gS blds fy;s esSa vki lHkh dk g`n; ls /kU;okn nsrk gWwaA mUgksaus dgk fd esjs thou dk mn~ns’; ldkjkRed jktuhfr djrs gq;s jktuhfr esa ,d felky cuuk gS rkfd yksx jktuhfr dks ,d vPNh fuxkgksa ls ns[ksa ,oa mUgsa ,d lPps tu izfrfuf/k ds :i esa ns[ksaA mUgksaus dgk fd og lekt dk ,d vfHkUu fgLlk gSa tks lnSo lekt ds vk’khokZn ls tu fgr esa dk;Z djrs gSaA iwoZ fo/kk;d Jhefr lq/kk tSu us vius dk;Zdky esa fd;s x;s mYys[kuh; dk;ksaZ dk mYys[k djrs gq, crk;k os lnSo lkekftd dk;ksZa esa lfdz; jgrh gSa rFkk lekt lsok dks viuk /keZ le>rh gSaA e/;izns’k i;ZVu fodkl ds mik/;{k larks"k tSu yks/khiqjk us lacksaf/kr djrs gq, dgk Fkk fd eSa ladYi dk /kuh O;fDr gWwa vkSj tks Hkh ladYi ysrk gWwa mls iw.kZ djrk gWwaA mUgksaus izR;sd dk;Z dks /kkfeZd xzaFk Hkkouk ds ’yksd dh rjg ifo= crk;k rFkk mUgksaus dgk fd ekuuh; eq[;ea=h f’kojkt flag pkSgku }kjk tSu /kkfeZd rhFkksaZ ds lkSan;hZdj.k ,oa th.kksZ)kj ds fy;s i;ZVu foHkkx dh enn ls nl djksM :i;s Lohd`r fd;k gS ;g gekjs lekt ds fy;s ’kklu dh ,d egRoiw.kZ miyfC/k gS A dk;Zdze dk lapkyu _"kHk dqekj leS;k tyt us fd;k ,oa vkHkkj lqHkk"k daM~;k us O;Dr fd;kA dk;Zdze esa izeq[k :i ls lsB ujs’kpan tSu] eqds’k tSu <kuk] usehpanz fouez] v:.k tSu] v’kksd fiM:vk] fnyhi ’kkg] lqjs’k lksekuh] ’ksjk tSu] vfer oSlkf[k;k] jktdqekj tSu] lrh"k tSu] lqHkk"k tSu] usehpanz tSu lesar cMh la[;k esa tuleqnk; ds yksx mifLFkr FksA
csVh cpkvks vfHk;ku
ykMyh y{eh us fl) dh lkFkZdrk
lkxj laHkkx esa 89658 cfPp;ka gqbZ ykHkkafor
lkxjAeq[;ea=h f’kojktflag pkSgku dh izsj.kk ,oa laosnu’khyrk ls izns’k esa pkj o’kZ iwoZ ykxw dh xbZ ykMyh y{eh ;kstuk us csfV;ks dks cpkus esa viuh lkFkZdrk fl) dh gS A izns’k Hkj esa vxLr 2011 rd 8 yk[k 52190 ckfydk, ykMyh y{eh ;kstukarxZr ykHkkafor gqbZ gS A lkxj laHkkx esa bl ;kstuk ls 89658 ckfydkvks dks ykMyh y{eh ;kstuk dk ykHk feyk gS A vdsys lkxj ftys esa 30677 ckfydkvks dks ykHkkafor fd;k x;k gS A gky gh esa o"kZ 2011 dh tux.kuk ds vkadM+ksa ds vuqlkj jk"Vªh; Lrj ij f'k'kq Çyxkuqikr esa vkbZ fxjkoV fujarj Çprk dk fo"k; cuh gqbZ gSA ,sls esa e/;çns'k esa Çyxkuqikr dks csgrj djus dh fn'kk esa o’kZ 2007 ls “kq: gqbZ ykM+yh y{eh tSlh ;kstuk csfV;ksa ds Çyxkuqikr lq/kkjus ds fy, dkjxj mik; fd;k gSaA e/;izns’k ns’k dk ,dek= ,slk jkT; gS ftlus csfV;ks ds i{k esa lcls igys fpark dh vkSj fyaxkuqikr lq/kkjus ds fy, dkjxj mik; fd;k gS A eq[;ea=h dh igy ij ebZ 2007 esa jk;lsu ftys ls çkjaHk gqbZ ykM+yh y{eh ;kstuk us yk[kksa csfV;ksa dks vius f'k'kqdky esa gh y[kifr gksus dk migkj fn;k gSA bl ;kstuk dh fujarj gks jgh ekWuhVÇjx vkSj fØ;kUo;u dk gh ifj.kke gS fd vc rd 8 yk[k 52 gtkj 190 ckfydk,a ykM+yh y{eh cu pqdh gSaA
Nk=la?k pquko dh ohfM;ksxzkQh djk;sa
lkxjAlkxj ftys esa fLFkr 11 ‘’kkldh; vkSj 11 v’kkldh; egkfo|ky;ks esa Nk= la?k ds pquko 23 flrEcj 2011 dks laiUu djk;s tkuk gS A blh dze esa dysDVj ,oa ftyk n.Mkf/kdkjh Mk-bZ-jes’k dqekj us lkxj esa egkfo|ky;ksa ds izkpk;ksZ] iqfyl vf/kdkfj;ksa vkSj dk;Zikfyd eftLVªsVks dh cSBd ysdj mUgsa funsZ’k fn;sALFkkuh; dysDVj d{k esa laiUu bl cSBd esa dysDVj us leLr izkpk;ksZ ls egkfo|ky; Lrj ij vc rd dh xbZ fuokZpu laca/kh O;oLFkkvksa dh tkudkjh gkfly dh A mUgksaus rkdhn fd;k fd Nk= la?k ds pqukoks esa fu/kkZfjr vkpkj lafgrk dk ikyu fd;k tk;s A mUgksaus leLr izkpk;ksZ dks funsZ’k fn;s fd os viuh laLFkk esa fuokZpu izfdz;k ds pyrs ohfM;ksxzkQh t:j djok;sa A flVh eftLVªsV egsUnz flag o lh-,l-ih j{kiky flag us nhun;ky mik/;k; ‘’kkldh; dyk ,oa okf.kT; egkfo|ky; vkSj uxj ds vU; egkfo|ky;ksa dk la;qDr fujh{k.k fd;k vkSj lqj{kk ls lacaf/kr tks Hkh dfe;ka egkfo|ky; ifjlj esa ns[kh mUgsa nqjLr djkus ekxZn’kZu fn;k A
ia0 nhun;ky t;arh ij lkaln dk vk;kstu
xaHkhfj;k esa yxsxk  LokLF; f’kfoj
lkxjA 25 flrEcj dks ia0 nhun;ky mik/;k; t;arh ij lkaln HkwisUnz flag }kjk xzke xaHkhfj;k esa fu%’kqYd LokLF; f’kfoj dk vk;kstu fd;k x;k gSAlkaln dk;kZy; ds vuqlkj fu%’kqYd LokLF; f’kfoj izkr% 10 cts ls izkjaHk gksdj nksigj 2 cts rd pysxkA ftlesa xaHkhfj;k ds vkl&ikl ds djhc 25 xk¡oksa ds ukxfjdksa dks LokLF; ijh{k.k gsrq vkeaf=r fd;k x;k gSA f’kfoj esa f’k’kq jksx] efgyk jksx] gM~Mh jksx] vka[k &dku&xyk jksx vkSj ekSleh chekfj;ksa dk ijh{k.k dj fu%’kqYd nokbZ;ka forfjr dh tkoasxhA f’kfoj esa esMhdy dkWyst ] ftyk fpfdRlky; vkSj izkbosV Dyhfud pykus okys MkDVj LokLF; ijh{k.k djsaxsA lkaln HkwisUnz flagus lHkh xzkeokfl;ksa ls xzke xaHkhfj;k fLFkr 'kkldh; ek/;fed 'kkyk esa 25 flrEcj esa lqcg 10 cts igqapus dh vihy dh gSA
tqvk [ksyrs vkjkssfi;ksa dks fxj¶rkj fd;k
lkxjAFkkuk dsUV ds vi0d0 519@11 ds rgr 13 tqvk ,DV dk vi0 ntZ fd;k x;k gSA ?kVuk eqchuiqjk {sk= dh gS tgkW iqfyl us vkjksih eks0 lyhe vU; 2 fu0 rqylhuxj dks rk'k ds iRrks ds vk/kkj ij gkj thr dk nko yxkrs gq;s idM+k rFkk vkjksih x.kks ds ikl ls iqfyl us 3200@&:i;s uxn o 52 rk'k iRrks dks tIr fd;kA vkjksfi;ksa ij 13 tqvk ,DV ds rgr vi0 iathc) fd;k x;k gSA tqvk idM+us es mfu0 ,e-,y oeZu dh vge Hkwfedk jghA;qod fxj¶rkj% Fkkuk x<kdksVk ds vi0d0 384@11 ds rgr 25@27 vkElZ ,DV dk izdj.k ntZ fd;k x;k gSA ?kVuk xzke nsoiqjk {ks= dh gS tgkW iqfyl us vkjksih vfuy ru;~ fo".kqizlkn dqehZ mez 28 lky fu0 fNfj;k [kokl dks fxj¶rkj fd;k lkFk gh mlds ikl ls ,d 315 cksj dk dV~Vk o ,d dkjrwl voS/k :i ls j[ks gq, Fkk] tIr fd;kA vkjksih ds fo:) vkElZ ,DV dk izdj.k ntZ fd;k x;k gS AexZ%Fkkuk eksrhuxj ds exZ dz 73@11 ds rgr 174 tkQkS0 dk exZ dk;e fd;k x;k gS aA ?kVuk cM+k djhyk {ks= dh gS tgkW lwpukdrkZ lqer dqekj ru;~ /keZpanz tSu 41 lky ds dFkukuqlkj e`rd iquhr mQZ fiUVw firk~ lqer dqekj tSu 14 lky fu0 cM+k djhyk dh Qkalh yxk ysus ls ekSr gksuk ik;k x;kA iqfyl }kjk exZ dk;e dj ?kVuk ds okLrkfod dkj.kks dk irk yxk;k tk jgk gSA Fkkuk lkukS/kk ds exZ dz 50@11 ds rgr 174 tkQkS0 dk exZ dk;e fd;k x;k gS aA ?kVuk xzke lyS;k {ks= dh gS tgkW lwpukdrkZ ek[kuyky firk feV~Bw vfgjokj 35 lky ds dFkukuqlkj e`rd xqM~Mk firk~ feV~Vw vfgjokj mez 45 lky fu0 lyS;k dh Qkalh yxk ysus ls ekSr gksuk ik;k x;kA iqfyl }kjk exZ dk;e dj ?kVuk ds okLrkfod dkj.kks dk irk yxk;k tk jgk gSA